Search Result of "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

About 515 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

Evaluation Assessing Students' Achievement Of Learning Outcomes (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศศ.บ ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(ศสวท.)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้ชุดแบบฝึกร่วมกับวิธีสอนแบบ KWDL ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
12345678910...