Search Result of "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

About 493 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

Evaluation Assessing Students' Achievement Of Learning Outcomes (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศศ.บ ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(ศสวท.)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12345678910...