Search Result of "ผลผลิตข้าว"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลผลิตข้าวจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชา

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่กับการแสดงออกของลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตข้าวลูกผสม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
12345