Search Result of "ผลผลิต (yield)"

About 26 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อความสามารถในการแตกกิ่งใหม่และปริมาณผลผลิตของทีทรี (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel) ที่ปลูกในประเทศไทย

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทืในระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ด้วยการปลูกระยะชิดในสองปีของการให้ผลผลิต

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การให้ผลผลิตและระดับชั้นคุณภาพผลผลิตของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่จัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูกระยะชิดในปีที่สองของการให้ผลผลิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพันธุ์อ้อยจากต่างคู่ผสม

ผู้เขียน:Imgเบญจรัตน์ อ่ำปั้น

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชเนษฎ์ ม้าลำพอง*

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาถึงผลของการให้น้ำที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอ้อยในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน

ผู้เขียน:Imgวรสิทธิ์ จิตรประทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgภราดา มีอำพล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่

Resume

Img

Researcher

ดร. สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, โรคพืช, การวางแผนการทดลอง

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย สุรพล เช้าฉ้อง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา , การเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาง ยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาง กานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

Resume

Img

Researcher

นาย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ไม้ประดับ, ปุ๋ย

Resume

12