Search Result of "ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์"

About 6 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Assessing Household’s Benefit from Flood Risk Reduction in Lower Chao Phraya River Basin

ผู้แต่ง:ImgDr.Penporn Janekarnkij, Assistant Professor, Imgอัครพงศ์ อั้นทอง,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากระบบวนเกษตร : กรณีศึกษาวนเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgนันทิญาณี เธียรนันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร: กรณีศึกษาภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาระดับวิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงในเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgSomchith SOUKSAVATH

ประธานกรรมการ:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:natural resource and environmental economics, Economics of ecosystems and biodiversity

Resume