Search Result of "ผลงานวิชาการ"

About 121 results
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิชาการดีเด่น (2019)

นักวิจัย:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

ที่มา:การเสนอผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:ทวิลักษณ์ของความเป็นลาวในนวนิยายเรื่อง ดอกฟ้าจำปาศักดิ์ ของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปี 2554

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานและสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ผลกระทบของเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2551 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน(วัน มศว วิชาการ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548

หัวเรื่อง:การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การตั้งตัวของพันธุ์ไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดั้งเดิมภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่ผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.).

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:โครงการผลิตภัณฑ์จากสาน

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต

1234567