Search Result of "ผลของการสอน"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (2010)

ผลงาน:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์ Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของการสอนเรื่อง "การขยายพันธุ์โดยวิธีการต่อกิ่ง" ระหว่างการสอนโดย ใช้วีดิทัศน์กับการบรรยายประกอบการสาธิต

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ สมันกสิวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสอนโดยตรง ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ ในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย

ผู้เขียน:Imgปรารถนา ศรีบุญเรือง

ประธานกรรมการ:Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิสมัย มโนมัยพิบูลย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:วารสารศิลปศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนกลวิธีการตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้รูปกาลของนิสิตใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสอนคิดโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ ด้วยวิธีสอนต่างกัน ที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ผู้เขียน:Imgคชาภรณ์ คลังชำนาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสอนแบบผูกเป็นเรื่องราว (Storyline) ที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgนนทลี ศรีนนท์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาววรรณา สุติวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบแคทส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนทั่วไป โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ผู้เขียน:Imgศศิโฉม ครุฑนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมวืชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่อง ที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

Researcher

ดร. เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ, English studies, language learning strategy, second language reading/writing, Computer Assisted Language Learning-CALL, Journalistic English

Resume