Search Result of "ผลการเรียน"

About 160 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงิรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

แหล่งทุน:เงืนรายได้สำนักส่งเสริมและฝีกอบรมกำแพงแสน

Img
Img
12345678