Search Result of "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การสร้างแบบสอบ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

Resume

Img

Researcher

ดร. สรียา โชติธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

Resume