Search Result of "ผงแห้ง"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การต้านแองจิโอเทนซิน I คอนเวิร์ทติ้งเอนไซม์ของโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงแห้ง ที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ด้วยปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะด้วยเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ชนิดผงแห้งร่วมกับการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยาผงแห้งกึ่งสำเร็จรูปแบบผสมกะทิและไม่ผสมกะทิ(ทุน IPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา, Imgจีรภา ปัญญาศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตผงแห้งจากเศษเหลือของโรงงานผลิตซูริมิ: การผลิตในระดับนำร่อง

ผู้เขียน:Imgฤทัยรัตน์ หวานฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12