Search Result of "ป้ายแสดงราคาสินค้า"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวครั้งที่ 1 (Embedded Systems on New Industrial Design Camp and Contest 2007) (2007)

ผลงาน:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

นักวิจัย: Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgวรุธ ทองน้ำเพ็ญ Imgไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล Imgวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียร

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Img

Researcher

ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Architecture, Data communications and Network, Wireless Communications

Resume

Img

Researcher

นางสาว วัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Performance Evaluation, Network Analysis , Wireless Communications

Resume