Search Result of "ป้องกันน้ำท่วม"

About 32 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:บริษ้ท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะจ่ายและความคุ้มค่าในการป้องกันน้ำท่วม: กรณีศึกษาเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจรัสทิพย์ สกุลรัตนะพรชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวรวรรณ ตุ้มมงคล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ผู้เขียน:Imgภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgนิดา พุฒิพิริยะ

ประธานกรรมการ:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgมนัส สุดพวง

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12