Search Result of "ป่าไม้"

About 3195 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา วงค์พรหม, Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา ตาละลักษมณ์, Imgนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, Imgพ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์, Imgอ.วรวิวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img
Img
Img

ที่มา:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต

หัวเรื่อง:คาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้ต่างถิ่นบนดินที่สูงทางภาคเหนือของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวของนิเวศวิทยามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยของลุ่มน้ำท่าจีน

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) กับ การแพร่กระจายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ON PRODUCTION AND MAKETING ASPECTS OF PULP IN THAILAND

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : THE WOOD–BASED INDUSTRIES IN THAILAND)

ผู้เขียน:Imgนิคม แหลมสัก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 115 - 129 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : บทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน)

ผู้เขียน:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 1 - 18 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ชนิดและการค้าไม้กฤษณา)

ผู้เขียน:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 19 - 31 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ข้าวนอกนา.....ป่านอกไพร)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 32 - 37 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : TECHNICAL AND SOCIAL PROVISOS OF MANGROVE PLANTING IN MUDFLATS)

ผู้เขียน:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aimed to assess feasibility of mangrove afforestation in new mudflats at Mahachai Bay, Samut Sakhon, central Thailand. Seedlings of Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris, Avicennia alba and A. marina, were planted in 40 plots at five distances of 10, 20, 30, 40 and 50 m from the existing mangrove edge. The seedlings were preliminarily established on slabs of rockwool medium for a half year before transplanting to the mudflats. Bamboo fences were constructed surrounding a half of the experimental plots. Survival and growth of the seedlings were recorded. Microtopographic conditions and soil properties were measured and compared with the different distances and plot management. People attitude toward the mangrove planting was determned by using the designed questionnaire interviewed the target group. The results showed that survival rates of all species tended to decline with ages of seedlings. Six months after planting, R. mucronata showed the highest survival rate, followed by S. caseolaris, A. alba and A. marina, respectively. Bamboo fences supported the survival of the seedlings at a distance from the forest edge especially at 50 m. The survival did not differ for the seedlings planted at the distance ranging 10–40 m either with or without the fences. Height growth of all species except R. mucronata tended to decrease with the distance increases. All seedlings planted without bamboo fences, except A. alba and A. marina at 30 m, had slightly poorer diameter growth when compared with the seedlings planted with fences. Height growth of seedlings at different distances was found to be similar. The seedlings planted without bamboo fences also showed slightly poorer diameter growth in comparison to seedlings planted with fences. Based on the field survey indicated that most of local people agreed to plant mangrove species on mudflats. However, they pointed out that natural stresses brought about by tides and winds may destroy seedlings. Thus, the mangrove afforestation should be established within an appropriate distance of 25 m from the coastal edge.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 38 - 45 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจและประเมินผลผลิตของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์, Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การศีกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการพักแรมด้วยเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : นัยของการจัดการผลผลิตมวลชีวภาพและการเก็บสะสมคาร์บอนในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสที่ปลูกในที่ดินรกร้าง 3 ประเภท ในประเทศไทย)

ผู้เขียน:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Management implication in biomass production and carbon sequestration in E. camaldulensis plantations planted on 3 wasteland types in Thailand was carried out at Takuapa wasteland after tin mining on the sand deposit soils, Ratchaburi wasteland after an over-cutting trees for small-sized firewood production and on lateritic soils and at Somdet wasteland abandoned after slashing and burning forest land for cassava planting and on sandy loam soils. Various experimental treatments were applied for planting this tree species and growth together with survival of trees were recorded periodically for 8 periods in each site for all nearly 5 years. The investigations included the biomass production in response to the treatments applied and change with the stand ages along with the estimation of carbon sequestration in total biomass production of this tree species. The results of investigation suggested that biomass production of this tree species varied correspondingly to the treatments applied in different site quality of the wasteland and stand ages due to the difference in soil fertility conditions in the 3 wasteland types and in 3 sites by which they were in the range of very infertile to the moderate ones in sand deposit, lateritic and sandy loam soils respectively. The appropriate treatments suggested for ameliorating these wastelands besides the plowing prior to tree transplanting in every sites, mulching with Imperata cylindrica grass elevated biomass production to be better than other treatments as well as mixing slime with chemical fertilizer and compost filled into the planting holes exhibited the largest biomass production in sand deposit soils of wasteland after tin mining at Takuapa. Biomass production of this tree species on wasteland with lateritic soils at Ratchaburi highly varied due to the heterogeneous distribution of laterite in soil horizon, however intercropping with some agronomic crops as well as mixed planting in alternate rows with some slow growing tree species, demonstrated the best biomass production in this wasteland type as the former treatment was helpful by frequent hoe plowing and the latter one was beneficial from the wide planting space. On the wasteland with sandy loam soils at Somdet, narrow planting space or high stand density provided the greatest biomass production as compared to other treatments. The investigation was carried out further to obtain the management options by finding out the optimal rotation length for regulating the biomass production for economic benefit and other uses. The analyses were achieved from the relationships between biomass accumulation and stand age using a simple logistic growth model together with the CAI and MAI determination in all stands. The analyses were also for enhancing the potential of the sites for biomass production and carbon sequestration due to stand ages. The studies recommended two management options for these plantations as for tree harvesting at the optimal rotation length or for reserving the carbon sequestration sources in the sites for either economic or environmental conservation purposes. Thus, the studies were considered to demonstrate the management implication in biomass production and carbon sequestration starting from tree planting to harvesting for alternative use or reservation of trees planted in the rehabilitation scheme of 3 wasteland types in Thailand.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 1 - 35 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : MARKET STRUCTURE OF PULP INDUSTRY IN THAILAND)

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ สะสีสังข์, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Objectives of the study were to determine structure and conduct of markets for pulp industry in Thailand during 1996-2005. The designed questionnaires were employed for data collection from 7 sampled pulp factories as well as related government and private agencies which related to the pulp industry Results of the study indicated that eucalyptus, bamboo, jute, bagasse and rice straw were used as raw material for pulp production. The quantity of pulp production in 2005 was 1.14 million tons. The increasing rate of pulp production during 1996-2005 was 7.85 percent per annum. The structure of pulp market was oligopoly. Differences between the products could be classified into 2 types, namely, bleached short fiber and unbleached short fiber. On the other hand, the product quality of each factory normally differentiated from each other, this was mainly due to differences in using raw material type and production technology. The most producers used eucalyptus as the raw material. Moreover, there were various types of services which were performed by pulp factories, namely, serving the production service according to the order of the domestic and rest of the world customers, and accepted the returning product or change the product which was an inconsistency or lower then the given standard. Barriers to entering into the market were the amount of budget needed for the investment in this enterprise was quite high, it was at least 300 million baht, the salary paid for the employed specialist was also high and each producer could not set the price to gain the maximized profit. The domestic pulp price was mainly depended on production cost and pulp price in the world market. Individual producer continuously improved pulp quality and type for consistent with the customer demand and serving the production service according to orders of domestic and rest of the world customers. The entrepreneurs organized their enterprises in the form of vertical integrated industry and grouped all of the producers together. Thus, the government should support farmers to cultivate crops used as the raw material for pulp production in areas adjacent to location of pulp industry; and support private sector entering this enterprise more on investment budget and modern machine importation.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 36 - 46 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : แก่นจันทน์ : ไม้ต่างประเทศกับศักยภาพปลูกเชิงการค้าเพื่อใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องหอม)

ผู้เขียน:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 47 - 68 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา กรณีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้)

ผู้เขียน:Imgพยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 69 - 78 |  PDF |  Page 

12345678910...