Search Result of "ป่าไม้"

About 3110 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgนายเจษฎา วงค์พรหม, Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา ตาละลักษมณ์, Imgนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, Imgพ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์, Imgอ.วรวิวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img

ที่มา:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต

หัวเรื่อง:คาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้ต่างถิ่นบนดินที่สูงทางภาคเหนือของไทย

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์...เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชประเภทบุกบอนบนดินในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” (2019)

ผลงาน:การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นักวิจัย: Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายเดชา ดวงนามล

Doner:คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ปกากะญอ ประเพณี ความเชื่อ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวของนิเวศวิทยามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยของลุ่มน้ำท่าจีน

Img

ที่มา:สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การศีกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการพักแรมด้วยเต้นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:การวิจัยทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ใน 4 พื้นที่สวนป่าสัก บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าไทรโยค1 และสวนป่าไทรโยค 2 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การติดตามศึกษาชนิดและประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและการกระจายของพืชอาหารที่มีผลต่อความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การตลาดของไม้แกะสลักในจังหวัดลำปาง)

ผู้เขียน:Imgดาริกา มุสิกุล, Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้แกะสลักในจังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลจากผู้ประกอบการจำนวน 17 ราย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ในปีพ.ศ. 2550 ผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในรูปของปางไม้แกะสลัก วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการแกะสลัก คือ ไม้จามจุรี และไม้อื่นๆ เช่น นุ่น ขนุน และสัก โดยซื้อจากพื้นที่ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และตาก จำนวนวัตถุดิบที่ใช้เท่ากับ 4,000.20 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เท่ากับ 80,689,525 บาท การจ้างงานเป็นการจ้างเหมาต่อชิ้นงานตามชนิดและขนาดของสินค้า เทคนิคการผลิตคือการเลียนแบบสืบทอดกันมา รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ภาพลอยตัว ภาพนูนสูง งานประกอบ งานฉลุ และงานกลึง คิดเป็นร้อยละ 88.24 70.59 29.41 23.53 และ 11.76 ตามลำดับ ไม่มีการระบุตรายี่ห้อ ไม่มีการรับรองสินค้า และไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดราคาเองและพอใจในราคาของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ มีบริการส่งสินค้าและให้เครดิตในการชำระเงินแก่ผู้ซื้อ โครงสร้างตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย ตลาดหลักอยู่ที่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ การขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งโดยผลิตภัณฑ์ที่ขายยังไม่ได้มีการลงสีและไม่ได้เคลือบเงา ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต ได้แก่ ราคาค่าขนส่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น การกำจัดเศษไม้และขี้เลื่อยที่เหลือหลังการแกะสลัก ขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดแคลนแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 83.35 64.71 และ 11.76 ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด ได้แก่ การไม่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเรื่องการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ขาดการรับรองคุณภาพการผลิตหรือคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการขาดความรู้และขาดงบประมาณในการส่งเสริมการตลาด และการผูกขาดกับลูกค้าประจำ ทำให้ไม่สนใจมองหาตลาดใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 88.24 58.82 52.94 และ 41.18 ตามลำดับ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่สามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาไปใช้ประกอบการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางด้านนโยบาย การสนับสนุน การส่งเสริม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในจังหวัดลำปางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 56 - 66 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ผลของสาร IBA ต่อการขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงด้วยวิธีการตอน)

ผู้เขียน:Imgธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, Imgสุทธินันท์ ธงศรี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การศึกษาผลของสาร IBA ต่อการขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงด้วยวิธีการตอน ณ พื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไผ่ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 ถึง กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2552 การทดลองการตอนโดยใช้ IBA ที่ความเข้มข้น 1,000 ppm, 2,000 ppm, 3,000 ppm, 4,000 ppm, 5,000 ppm, สารละลายกะปิ และไม่ใช้สาร IBA จำนวน 7 สิ่งทดลอง 4 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จากผลการศึกษาพบว่า การตอนกิ่งโดยไม่ใช้สาร IBA (ความเข้มข้น 0 ppm) ให้เปอร์เซ็นต์การออกรากมากที่สุด 25.00% สารละลายกะปิให้เปอร์เซ็นต์การออกรากน้อยที่สุด คือ 17.50% การตอนกิ่งโดยใช้สาร IBA ความเข้มข้น 2,000 ppm ให้จำนวนรากมากที่สุด คือ 2.25 ราก ส่วนการตอนกิ่งโดยใช้สารละลายกะปิให้จำนวนรากน้อยที่สุด คือ 1.25 ราก แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และกิ่งตอนไผ่เลี้ยงที่ย้ายชำในวัสดุปลูกของทุกสิ่งทดลองมีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย 100% เท่ากัน

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 67 - 74 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Review on Timber Industry: Under Scheme of EPA-Indonesia and Japan)

ผู้เขียน:ImgHerman Hidayat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Prior to ‘economic crisis’ in 1998 for timber industry, especially plywood sector was capable of contributing significant annual foreign exchange earnings. Its production reached 8,574 million m3 in 1996, which its values US$ 4 billion and absorbed almost 2.5 million employees. Japan as a leading industrial country is one of the largest plywood import from Indonesia. Therefore, by implementation of EPA scheme (Japan and Indonesia) on July 1, 2008, timber industry, especially plywood sector must be maintained as one of leading commodities to be exported in Japan market. This paper attempts to discuss some key of strategies of that have been used for the development of plywood industry in the 1970s-1990s. For instance, how important role of Soeharto government to launch her policy on credit banking incentives and integrating wood processing into the plywood industry base. On the other hand, plywood holders cooperated with APKINDO (Indonesian Panel Wood Association) and MPI (Indonesian Timber Communities) that eventually supported by government for their consolidation and intensify access to foreign market. These policies apparently succeeded in building the plywood industry.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 75 - 015 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การกระทำความผิดอาญาที่มีลักษณะป็นการกระทำกรรมเดียวมีความผิดกฎหมายหลายบททำให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้กับผู้กระทำความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)

ผู้เขียน:Imgพยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 106 - 116 |  PDF |  Page 

12345678910...