Search Result of "ป่าเบญจพรรณ"

About 21 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินในป่าเบญจพรรณผสมไผ่: กรณีศึกษา สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgสำเริง ปานอุทัย

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่เรือนยอด และอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบแล้งจังหวัดนครราชสีมา และป่าเบญจพรรณจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgดุริยะ สถาพร

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอดำ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เชื้อแอคติโนมัยสีทในดินป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพัชรี สุนทรนันท

กรรมการวิชารอง:Imgนายจรัญ เจตนะจิตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผันแปรของความชื้นดินในป่าเบญจพรรณ ที่สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgอมลรัตน์ เลี่ยมตระกูลพานิช

ประธานกรรมการ:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผันแปรตามฤดูกาลของโครงสร้างของเรือนยอด และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่น 3 ชนิด ในป่าเบญจพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgประนอม ผาสุข

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิศรา วงศ์ข้าหลวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แหล่งเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgบุญส่ง สมเพาะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดแทนของสังคมพืชบริเวณป่าปลูก และป่าดิบแล้งทุติยภูมิ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 2 จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสุพล คำเสนาะ

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประวุธ เปรมปรีดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

12