Search Result of "ป่าสาธิต"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการวนศาสตร์:2013

หัวเรื่อง:พลวัตของพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี ในป่าเต็งรัง เซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับในการประเมินของป่า ณ ป่าสาธิตและต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผู้เขียน:Imgคำเพ็ชร พรหมภูมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการป่าสาธิตและต้นแบบ แห่งอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgภูเวียง คูณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย วสันต์ จันทร์แดง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. นรินธร จำวงษ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าไผ่ธรรมชาติของราษฎร: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธิตและต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผู้เขียน:ImgKhammon SOUTAKONE

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แปลงศึกษานิเวศวิทยาระยะยาวเพื่อการบริหาร และจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในป่าสาธิตเซคเตอร์แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ธรรมชาติ: กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธิต และต้นแบบของคณะป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกลประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในหน่วยจัดการแม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgพัฒนะพงษ์ จันทร์คำ

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณและการใช้ประโยชน์ไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ในพื้นที่ป่าสาธิตอำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgสิทธพร เอียดทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธัญนรินทร์ ณ นคร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgนฤมล นุชเปลี่ยน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ point sampling ในการสำรวจ ทรัพยากรป่าไม้ ณ ป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgธรรมนูญ เต็มไชย

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิศรา วงศ์ข้าหลวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การสำรวจระยะไกล เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ บริเวณเซคเตอร์แม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgอดิศร สารวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12