Search Result of "ป่าพรุ"

About 65 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของไฟต่อการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในป่าพรุควนเคร็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมไฟในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

การกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

แอคติโนแบคทีเรียจากป่าพรุคันธุลีและศักยภาพในการยับยั้งรา (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
1234