Search Result of "ป่าชายเลน (Mangrove Forest)"

About 16 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของสวนป่าชายเลนในชุมชนยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:ImgWanida CHAIYASAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสาหร่ายขนาดเล็กในป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลนภายหลังสัมปทานการทำไม้ในอำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อการเติบโตและชีพลักษณ์ของป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgอรทัย จิตไธสง

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งตะวันตกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgพิมพ์ภัทรา วรรณภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:(ลบ)การประเมินมวลชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา ชุมชนตำหรุ, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgNawat SUTHEPAKORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

หัวเรื่อง:การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจุลินทรีย์เฮทเทอโรโทรฟิค แอโรป ในหลุมฝังขยะสดที่ใช้พื้นที่ป่าชายเลนของแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgธีรวรรณ บุญโทแสง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย กำจัด รื่นเริงดี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย วิสัย คงแก้ว

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประมง

Resume

Img

Researcher

นางสาว มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การป่าไม้ในเมืองและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Urban Forestry, สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง & ภูมิอากาศจุลภาค, การจัดการลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย อนุชา ทะรา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, นิเวศวิทยาป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, ปฐพีวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์, การฟื้นฟูระบบนิเวศน์

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume