Search Result of "ปูนซีเมนต์สังเคราะห์"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, Imgณพล อยู่บรรพต

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgณพล อยู่บรรพต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

Resume

Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume