Search Result of "ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด"

About 10 results
Img

ที่มา:บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงงานบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าเพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. และทุน สกว.-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)(The Thailand Research Fund TRF-MAG Congress) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund)

หัวเรื่อง:Production Process of Hydrolysate from Steam Explosion of Oil Palm Trunk for Xylitol Fermentation

Img
Img
Img

งานวิจัย

หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรุ่งนภา เพ่งพิศ

แหล่งทุน:บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99, 219, 301 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าเพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวีระพงษ์ พิกุลประยงค์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

Resume