Search Result of "ปูทะเล"

About 62 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.) (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงปูทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

เม็ดเลือดและกิจกรรมของเอนไซม์ในวงจรการลอกคราบของปูทะเล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปริมาณคาโรทีนอยด์ที่สะสมตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล (Scylla serrata) (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
1234