Search Result of "ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดในกลุ่มเกษตรกร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพระหว่างการย่อยสลายของกากตะกอนเยื่อกระดาษเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgอาภาพร ขันตี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและระบบการตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดในกลุ่มเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดและเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อ (Lactuca sativa var. capitata L.)

ผู้เขียน:Imgพิมพ์ชนก นราศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของดิน (Soil microbiology ), ปุ๋ยชีวภาพ (biofertilizer )

Resume