Search Result of "ปุ๋ยหมักชีวภาพ"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่59ปุ๋ยหมักชีวภาพ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่59ปุ๋ยหมักชีวภาพ
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: YKwIZTjgGf0
Updated: 2012-11-18T06:49:27.000Z
Duration: 338 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:54 7 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ่ปุ๋ยหมักชีวภาพ

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 54 7 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ่ปุ๋ยหมักชีวภาพ
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: MS4aAhxGJl8
Updated: 2012-11-22T05:04:05.000Z
Duration: 315 seconds


Img

Researcher

นางสาว สุปรียา เมียนเพชร

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, การประเมินผลโครงการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว เตือนใจ ปิยัง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสิ่งแวดล้อม/ การจัดการของเสีย

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกศรินทร์ รามณี

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง จรรตกร รอดอยู่

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

Resume