Search Result of "ปุ๋ยสั่งตัด"

About 41 results
Img
Img

งานวิจัย

การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดบูรณาการร่วมกับเทคนิคการทำนาแบบชาวนาเงินล้าน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ห้องปฏิบัติการทางสังคมสาขาปฐพีศาสตร์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.ROONGROJ PITAKDANTHAM, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว

Img

ที่มา:ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวแก่ชาวนาและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนูชัย กองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Environmental Soil Chemistry , Paddy Soil Science, Soil and Plant Analysis, Soil Fertility

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ประจำปี 2552 (2009)

นักวิจัย:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับพริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ในแหล่งปลูกที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123