Search Result of "ปุ๋ยพืชสด"

About 65 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:54 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ปุ๋ยพืชสด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 54 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ปุ๋ยพืชสด
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: dCRJPNUMm8A
Updated: 2013-01-22T11:36:57.000Z
Duration: 253 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่65ปุ๋ยพืชสด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่65ปุ๋ยพืชสด
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 18pExDNjsL4
Updated: 2012-11-18T07:16:36.000Z
Duration: 310 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์

ผู้เขียน:Imgรัตติญา นนทกรกิติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgสุริยา สาสนรักกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลของปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราต่ำที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแป้งในมันสำปะหลัง 4 พันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

1234