Search Result of "ปิ่นฤทัย เตียงพิทยากร"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prevalence of enterotoxin producing Staphylococcus aureus in sushi

ผู้แต่ง:Imgนางสาวปิ่นฤทัย เตียงพิทยากร, ImgDr.ORAWAN CHUNHACHART, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติกึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgปิ่นฤทัย เตียงพิทยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงข่ายเซลล์ประสาทเทียมเพื่อใช้ทำนาย Legphase ของเชื้อ Staphy lococcus aureus (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzymology, Food Biptechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume