Search Result of "ปิยะนุช เรืองโพน"

About 16 results
Img

Researcher

ดร. ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:นโยบายสาธารณะ , การพัฒนาชุมชน

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิตติสานต์ จงวุฒิเวชช์

แหล่งทุน:สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การรับรู้นโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์ ในจังหวัดสกลนคร (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. เพชรประกาย กุลตังวัฒนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Public Administration, HRM/HRD, Marketing for PBA, Political Science

Resume

Img

Researcher

นาย วรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, สหกรณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปรัชญา ศาสนา และนโยบายสาธารณะ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:องค์การสมรรถนะสูง (High Perpormance Oganization), ภาวะผู้นำ (Leadership)

Resume