Search Result of "ปิยะธิดา ศิลปชำนาญ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อต้านการทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้เขียน:Imgปิยะธิดา ศิลปชำนาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgประคอง ชื่นวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume