Search Result of "ปิยะณัฐ แพรมงคล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) กรณีศึกษา: จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยะณัฐ แพรมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection