Search Result of "ปิติ อ่ำพายัพ"

About 11 results
Img

Researcher

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฟิโคลินในกุ้งกุลาดำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติ อ่ำพายัพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำและชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ

Resume

Img