Search Result of "ปาล์ม"

About 1011 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรยากร นกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การผลิตถ่านแท่งจากทะลายปาล์ม (2002)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม (2002)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม (2003)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร (2003)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

เครื่องแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:งานมหกรรมโรงเรียนปาล์มน้ำมันและยางพารา

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings)การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มน้ำมันที่ผ่านการย่อย

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

หัวเรื่อง:การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านปาล์มน้ำมัน มก.

หัวเรื่อง:การสกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดจากช่อดอกเกสรตัวผู้ของปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์

12345678910...