Search Result of "ปาริชาต แจ้งไพร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgปาริชาต แจ้งไพร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection