Search Result of "ปากใบ"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดน้ำและการคายน้ำของ บัวหลวงตัดดอก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สมฤดี เกษทอง, Imgอ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดน้ำและการคายน้ำของ บัวหลวงตัดดอก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การควบคุมการเปิดปากใบกล้วยไม้หวายโดยความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการคายระเหยน้ำโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและค่าการชักนำของปากใบพืชในพื้นที่ทำการเกษตรและสวนป่า

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ พรมเสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปากใบของเฟิร์นขางชนิดในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพนารัตน์ เจริญไชย

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเทียมใจ คมกฤส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วารสารจันทรเกษมสาร

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของใบและปากใบมะตาด (Dillenia indica L.) พันธุ์ปลูกข้าวเหนียวและพันธุ์ปลูกข้าวจ้าว ในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราคายน้ำและลักษณะพื้นผิวของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม

ผู้เขียน:Imgวินัย อุดขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, Imgมาลี ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123