Search Result of "ปัสสาวะ"

About 82 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เทคนิคการแก้ไขความผิดปกติของท่อปัสสาวะ (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Wanchart Yippaditr,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ, Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, Imgนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, Imgนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, Imgนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, Imgนางนุช โชติช่วง, Imgรศ. ปัทมา เอกโพธิ์, Imgสพ.ญ.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เทพฤทธิ์, Imgศ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากเห็ดหัวลิงในการต้านการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMrs. SARI DARMASIWI

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgนายสิทธิเดช มหาสาวังกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345