Search Result of "ปัทมา"

About 371 results
Img

Researcher

นาง ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมา ทองกอก

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, พัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช, การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปัทมา เหมือนสมัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์สังคม, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

นาง ปัทมา แตงเที่ยง(โอสถะเสน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์ประมง , การแปรรูปสัตว์น้ำ, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ , การใช้ความร้อนในการแปรูป, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเรียนการสอนทางไกล จำนวน 6 หลักสูตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 8 ภาษา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการใช้น้ำตาลและโปรตีนไฮโดรไลเซตบางชนิดในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของกุ้งแช่แข็ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...