Search Result of "ปัตตานี"

About 68 results
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนครูวิทยาศาสตร์: ประเด็นปัจจุบันที่ครูของครูวิทยาศาสตร์ควรทราบ

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการทำงานของข้าราชการครู : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:การพัฒนาการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.รุสลัน อุทัย, Imgอ.ซาวาวี ปะดาอามีน, Imgอ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยพื้นที่จังหวัดปัตตานีแบบครบวงจร

Img

ที่มา:กรมเจ้าท่า;ปัตตานี

หัวเรื่อง:การศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำขำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของบ้านหนองแจง ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการพัดพาตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี (2018)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.นิตยา แม็คแนล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, อาจารย์, Imgดร.สมพร ช่วยอารีย์, Imgผศ.ดร.นิตยา แม็คแนล

แหล่งทุน:ทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ปี 2561-2563

Img
Img
Img
Img
1234