Search Result of "ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ"

About 5 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วิธีเชิงฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะและการบรรจุ

ผู้เขียน:Imgสุดารัตน์ สุ่มมาตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วิธีเชิงฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีคลังสินค้าหลายแห่ง

ผู้เขียน:Imgอุบลรัตน์ เธียรธนาคม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการการกระจายสินค้า OTOP โดยยานพาหนะส่วนบุคคลเบื้องต้นในจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgพีระพงษ์ จันทร์ชูกลิ่น

ประธานกรรมการ:Imgวงศ์ผกา วงศ์รัตน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

Resume