Search Result of "ปัญญาประดิษฐ์"

About 75 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ตัวแบบสารสนเทศในรายวิชาปัญญาประดิษฐ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการเรียนการสอน โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234