Search Result of "ปัจจุบัน"

About 178 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบันและอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ แห่งประเทศไทย เรื่องปัจจุบัน และอนาคตของการสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ

หัวเรื่อง:รูปแบบและพฤตอกรรมการออกกำลังกายของเยาวชน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กาแฟกับปกาเกอะญอ: นิเวศวัฒนธรรมในวิถีกาแฟออแกนิกและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย: อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ประเด็นปัจจุบันของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไนจีเรีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:University of Ilorin

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

123456789