Search Result of "ปัจจัยทางการเงิน"

About 7 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางการเงินและวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยทางการเงินและวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทย (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางการเงินในการตัดสินใจเลือกแหล่งทำประมงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ของชาวประมงปูม้าพื้นบ้าน

Img

Researcher

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Macroeconomics

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Resource Modelling, Fish Population Dynamics, Fish Stock Assessment and Fisheries Management, Fisheries Co-management

Resume