Search Result of "ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์

Resume