Search Result of "ปัจจัยด้านผู้เรียน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านผู้เรียนและโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ขอนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก: การวิเคระห์พหุระดับและการศึกษาเปรียบเทียบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume