Search Result of "ปัจจัยการผลิต"

About 98 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย: โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดสรรผิดพลาดและผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบการหดตัวของภาคการส่งออกต่อ SMEs ในประเทศไทย:การวิเคราะห์แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ผลทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบบไม่ใช่เส้นตรงของเศรษฐกิจไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
12345