Search Result of "ปอสา"

About 57 results
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตเยื่อปอสาโดยไม่ใช้ความร้อน (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การฟอฟเยื่อปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

แหล่งทุน:ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:48 20 เปิดแฟ้มงานวิจัย ปอสา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 48 20 เปิดแฟ้มงานวิจัย ปอสา
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: ygN8yjwjB4w
Updated: 2012-12-18T10:26:20.000Z
Duration: 537 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานสถาบันราชภัฏ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความหสากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ลำดับเบส ITS เพื่อหาคุณสมบัติของเส้นใยและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปอสาไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์

Img

ที่มา:ประกอบการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นปอสาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมาก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2 การรวมตัวและการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโตพลาสต์ของปอสา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2 การรวมตัวและการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโตพลาสต์ของปอสา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

123