Search Result of "ปลาหมึก"

About 44 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวโสรยาเกตุจรัส

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึกแห้งในระดับ pilot scale (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. โสรยา เกตุจรัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผ่านศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปลาหมึกในน่านน้ำไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Charuay Sukhsangchan, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบจากซูริมิและเศษปลาหมึก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกชนิดแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาในการหมักปลาร้า (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริท แมน เอ โปรสเซนฟูดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ปลาหมึกในน่านน้ำไทย

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:84 2 ถอดรหัสสายพันธุ์ปลาหมึก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 84 2 ถอดรหัสสายพันธุ์ปลาหมึก
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: Ttb5r6l7NN8
Updated: 2012-11-18T17:33:18.000Z
Duration: 867 seconds


Img

ที่มา:วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หัวเรื่อง:เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับปลาหมึก...สัตว์ทะเลที่ไม่ใช่ปลาแต่เป็นหอย

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินอายุและการเจริญเติบโตของปลาหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830) จากลายบนกระดอง

ผู้เขียน:Imgอัญญานี แย้มรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการวิชาเอก:ImgCherdchinda Chotiyaputta, Imgจารุวัฒน์ นภีตะภัฏ

กรรมการวิชารอง:Imgทวีป บุญวานิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง

123