Search Result of "ปลาส้ม"

About 46 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:บริษัท แม่น้ำบางประกง ฟาร์ม จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ปลาส้ม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ปลาส้ม
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: FGXxSnQ1qPQ
Updated: 2012-12-14T19:12:43.000Z
Duration: 373 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

123