Search Result of "ปลาสวาย"

About 77 results
Img

การประชุมวิชาการ

คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวายหนู (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orapint Jintasataporn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทซินโปรแอนนิมอล นูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาหารชนิดแท่งจากปลาสวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงจากปลาสวาย (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
1234