Search Result of "ปลาสลิด"

About 72 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อไปสู่การปรับปรุงปลาสลิด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญลักษณ์ วชิรไชยการ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, Imgเดชา รอดระรัง, Imgพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทอัลฟ่าคอมจำกัด

Img

งานวิจัย

การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ธุรกิจปลาสลิดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Kanchana Patthananurak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

1234