Search Result of "ปลายยอด"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดอ้อยให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์

ผู้เขียน:ImgKriuk Naritoom, Imgนายเกษม สุขสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgVichai Korpradittskul, ImgIsara Suksathan, ImgRongrong Visessuwan, Imgดร.นงณพชร คุณากร, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, ImgMonthar Suriyachaiyakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sugarcane shoot tips were cultured in liquid media continuously stirred in circular manner by a gyratory shaker rotated at 2 cycles/min under continuous illumination of 2000-4000 lux. It was found that the MS me?dium supplemented with 0.2 mg/1 BA and 0.02 mg/1 NAA gave the best proliferation rate, 4-5 shootlets could be obtained within 20 days from development of axillary buds. After 50 days the shootlets were multiplied at the rate of 4 folds in every 2 weeks by subculturing into the same medium The resulting shootlets could be progres?sively increased at the rate of 6 folds in every 4 weeks when transferred on to an MS solid medium, supple?mented with 0.2 mg/l BA and 0.02 mg/1 NAA before transferred on to MS medium containing 15oh (v/v) coco?nut water and 1 mg/ l 2,4-D to enhance the shoots. Rooting of the shoots were successfully done on a MS me?dium with 1 mg/I IBA.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 3, Jul 93 - Sep 93, Page 286 - 291 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและกายวิภาคของพัฒนาการปลายยอดถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, ImgOrathai Kummata, ImgRuchanee Sopa, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study on apical development of soybean varieties NS1, CM 60, Leichhart and CPAC 98-76 was undertaken. Plants were grown in pots on June 1, and November 25, 1997 at the Department of Botany. For morphological study of the apex, floral initiation (R0 stage) and floral development (R0 - R1 stage) were illustrated for each variety. Floral initiation was identified by using apical dissection technique at 40X magnification. The results indicated that there were greatly differences in the duration of floral initiation among the varieties and sowing dates ranging from 14 -32 days after sowing. NS 1 was notified that having a short juvenile phase whereas Leichhart was having a long juvenile phase. By contrast, the floral development phase was not influenced by sowing dates, though, markedly differences between varieties was detected. Developmental anatomy of terminal bud during the formation of floral bud showed that apical dome shape containing 2 layers of the well organized cells tunica, and the other, unorganized cells of 3-layer corpus emerging between the 2 prophyll. The formation of florets along the inflorescence was notified to be upward by which the second floret developed faster than the first floret. In the floret, sepal and petal primordia initiated, thereafter, the apical of floret would be flatted coincidentally with the development of stamen. Petal primordia developed slowly and were soon surpassed in growth by the stamens.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 475 - 485 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของช่วงแสงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสัณฐานและกายวิภาคของปลายยอดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และสุพรรณบุรี 1

ผู้เขียน:Imgกมรินทร์ พรหมรัตน์รักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากสบู่ดำในการยับยั้งการเจริญเติบโตของปลายยอดและปลายรากวัชพืชใบกว้างบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

นักวิจัย:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (2008)

ผลงาน: การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

นักวิจัย: Imgดร.รงรอง หอมหวล Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ

Img

งานวิจัย

การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสด้วยวิธีเสียบยอดที่เพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ

Img

Researcher

นางสาว ชมนาถ เกิดคง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายของจุลินทรีย์, อณูชีววิทยา, การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์

Resume

Img
12