Search Result of "ปลาป่น"

About 78 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ DAN ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งขาว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:Danisco UK Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgจิระเดช ธรรมนูญรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:ผลของนำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

1234