Search Result of "ปลาทู"

About 54 results
Img

งานวิจัย

เครื่องหั่นปลาทู (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกนัยน์ตาปลาทูนา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิวัฒนันท์ บุญยัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพนิดา อุนะกุล, Imgนายวัชรินทร์ ขวัญรุย

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำปลาจากไส้ปลาทูนา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชวิน อังคทะวิวัฒน์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:กระทงทอง เมี่ยงปลาทู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: กระทงทอง เมี่ยงปลาทู
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: zMBtdlQywyc
Updated: 2012-12-14T19:59:51.000Z
Duration: 359 seconds


Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำปลาจากไส้ปลาทูนา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนาชาติ

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการสังเคราะห์ทิศทางงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : จำนวนบักทีเรียของปลาทูสดระหว่างการขนถ่าย)

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ สายสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ความสัมพันธ์ระหว่างปลาที่มีชีวิตกับบักทีเรียนั้นพบว่ามีมาแต่ตามธรรมชาติ ปลาบางอย่างเลี้ยงเชื้อบักทีเรียไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง เช่น ปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึก (3) บนผิวหนังจะมีรอยสำหรับเป็นที่อาศัยของ Iuminous bacteria ฉะนั้น ขณะที่ปลาว่ายไปมาจะเกิดมีแสงเรือง ซึ่งมองเห็นได้ในที่มืด ประโยชน์ของแสงเรืองบนตัวปลาเหล่านี้ยังไม่มีใครทราบแน่นอน แต่จะบอกได้ว่าลักษณะของจุลกำเนิดแสงบนตัวปลา แต่ละชนิดนั้นแตกต่างกัน และปลาเกือบทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกนั้นมีแสงสว่างอยู่บนตัว สำหรับปลาที่อาศัยอยู่ในที่ตื้นขึ้นมาความต้องการที่จะสร้างแสงสว่างก็หมดไป เพราะอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ แต่บักทีเรียก็ยังคงพบมีอยู่กับปลาเช่นเดิม แต่แทนที่จะเรืองแสงได้อย่างที่พบอยู่บนตัวปลาน้ำลึกก็เป็นแต่เพียงบักทีเรียธรรมดา ประโยชน์ของบักทีเรียพวกหลังนี้ยังไม่มีใครทราบแน่นอน จากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์พบแต่เพียงว่า ชนิดของบักทีเรียที่อาศัยอยู่เป็นส่วนมากบนตัวปลานั้น แตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดและแหล่งที่อาศัยของปลา เช่น ปลาคอด พบมีชนิดของบักทีเรียอาศัยอยู่ด้วยดังนี้ Arctic North Sea Pseudomonas 40% 10% Micrococcus 5% 30% Achromobacter 50% 50%

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 2, Dec 63 - Dec 63, Page 79 - 91 |  PDF |  Page 

123