Search Result of "ปลาตะเพียน"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินในปลาดุก (Clarias batrachus) และปลาตะเพียน (Puntius gonionotus)

ผู้เขียน:Imgคมสัน นามตะคุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคเงินระดับนาโนต่อสาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.) ไรแดง (Moina macrocopa) ปลาตะเพียนเงิน (Barbonymus gonionotus) และหนอนแดง (Chironomus spp.)

ผู้เขียน:Imgมณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgรัฐชา ชัยชนะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกจากที่หลบซ่อนของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ เมื่อมีและไม่มีอาหารสำเร็จรูป

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าเคมีโลหิต เอนไซม์จากตับ ฮอร์โมน Prolactin และ Cortisol ในปลานิล ปลาทับทิม และปลาตะเพียนในประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางจุลภายวิภาคของผิวหนังและอวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะในปลานิล ปลาทับทิม และปลาตะเพียนในประเทศไทย

Img

ที่มา:ห้องสมุดจินดามณี (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะขยายพันธุ์ปลา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus, Bleeker)

ผู้เขียน:Imgกอปรกิจ ช่วยชูวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgสุปราณี ชินบุตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาต่ออัตราการกลืนทำลายของเซลล์แมคโครฟาจจากไตส่วนต้นในปลานิลและปลาตะเพียน

ผู้เขียน:Imgยลประภา ดำรงผล

ประธานกรรมการ:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวPuntius Gonionotus (Bleeker) ในช่วงเวลาสั่น

ผู้เขียน:ImgUthairat Na Nakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An experiment on a short period preservation of sperm of tawes (Puntius gonionotus) was conducted at Department of Aquaculture, Kasetsart University to find out the most suitable diluent using for sperm preservation. Tawes dry milt was devided into 3 parts, the first part was kept as dry milt; second was diluted with rinsing solution, and the rest was diluted with Ringer's solution, in a ratio of 5 parts of dry milt to 3 parts of diluent. All solutions plus dry milt were kept separately in small glass bottles with caps, placed in refrigerator, 4?C. After 24 and 72 hours each of sperm solution was mixed with freshly stripped eggs and fertility was estimated. A number of stripped eggs was also mixed with fresh milt stripped from alive male fish and used as control treatment. Fertilizing rates were 80.64% and 38.68% for milt diluted in Ringer's solution ; 60.17% and 3.71% for milt diluted in rinsing solution; 73.14% and 18.25% for undiluted dry milt; and 89.93% and 81.45% for fresh milt respectively. From statistical analysis, it appeared that tawes's milt can be preserved within 24 hours in Ringer's solution by keeping in refrigerator, 4?C. But for longer period the better diluent must be looked for.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 017, Issue 2, Jul 83 - Dec 83, Page 53 - 57 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Natural pearl essence production from Thai fish scale

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Improvement of Natural Pearl Essence Production from Thai Fish Scale, Barbodes gonionotus and Its Approach Applications (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การศึกษาฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ในปลาดุกและปลาตะเพียนในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเติมอากาศต่อผลผลิตของลูกปลา ตะเพียนขาวที่อนุบาลในบ่อดิน

ผู้เขียน:Imgประทีป เจริญไทย

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgสนธิพันธ์ ผาสุขดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12